statut - Legionowskie WOPR

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej L WOPR, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, niniejszego Statutu oraz innych przepisów dotyczących WOPR oraz ratownictwa wodnego.

§ 2

L WOPR jest stowarzyszeniem działającym na terenie całego kraju z siedzibą w Zegrzu Południowym

§ 3

 1. L WOPR posiada osobowość prawną.
 2. L WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 3. L WOPR do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 4. L WOPR dopuszcza możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 4

 1. L WOPR może używać sztandaru, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. L WOPR może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Nazwa „Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”  jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem L WOPR jest wykonywanie ratownictwa wodnego oraz prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych oraz na zapobieganiu wypadkom na obszarach wodnych.

§ 7

L WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie, kierowanie, koordynowanie i prowadzenie bezpośrednich działań ratowniczych.
 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.
 3. Udział lub prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych
  i awarii technicznych na wodach.
 4. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach
  i ochrony środowiska wodnego.
 5. Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwym podmiotom.
 6. Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
 7. Dokonywanie przeglądów i ekspertyz oraz wydawanie wodnych opinii bezpieczeństwa dla obszarów wodnych i środków technicznych przydatnych w ratownictwie wodnym.
 8. Prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także innych szkoleń specjalistycznych przydatnych w ratownictwie wodnym oraz wydawanie dokumentów, zaświadczeń, nadawanie stopni i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Nauczanie i doskonalenie pływania oraz wydawanie dokumentów potwierdzających umiejętność pływania.
 10. Inicjowanie i podejmowanie prac badawczych w zakresie bezpieczeństwa na wodach.
 11. Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
 12. Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
 13. Popularyzowanie celów statutowych.
 14. Wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami.
 15. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 16. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
 17. Wymianę doświadczeń i współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi.
 18. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych.

§ 8

 1. Statutowa działalność L WOPR w części obejmującej działalność pożytku publicznego, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa Działalności Gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
  1) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z) – dokonywanie przeglądów i ekspertyz oraz wydawanie wodnych opinii bezpieczeństwa dla obszarów wodnych
  i środków technicznych przydatnych w ratownictwie wodnym;
  2) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) – Prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego,  oraz nadawanie stopni i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami; kursy
  i szkolenia motorowodne, płetwonurkowe i inne kursy specjalistyczne przydatne w ratownictwie wodnym, nauczanie i doskonalenie pływania oraz wydawanie stosownych dokumentów i zaświadczeń;
  3) Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.Z) kursy i szkolenia pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  4) Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z) udział lub prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach; świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
  5) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 94.99.Z) – programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach
  i ochrony środowiska wodnego; współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej
  i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.
 3. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
  1) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z) – dokonywanie przeglądów i ekspertyz oraz wydawanie wodnych opinii bezpieczeństwa dla obszarów wodnych
  i środków technicznych przydatnych w ratownictwie wodnym; ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz przekazywanie informacji
  o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwym podmiotom; występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą;
  2) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) – Prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego,  oraz nadawanie stopni i uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami; kursy i szkolenia motorowodne, płetwonurkowe i inne kursy specjalistyczne przydatne w ratownictwie wodnym, nauczanie i doskonalenie pływania oraz wydawanie stosownych dokumentów i zaświadczeń;
  3) Pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.Z) kursy i szkolenia pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
  4) Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z) udział lub prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach; świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
  5) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (94.99.Z) – programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach
  i ochrony środowiska wodnego; współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej
  i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.
 4. Prowadzona przez L WOPR nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników,
  z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 9

 1. L WOPR może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej L WOPR służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. L WOPR nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 10

W związku z działalnością L WOPR obejmującą działalność pożytku publicznego, L WOPR nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem L WOPR w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy L WOPR pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku L WOPR na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu L WOPR,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie L WOPR, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami L WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym L WOPR.

§ 12

Członkowie L WOPR dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba nieletnia po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 3. pkt. 2 i 3 prawo o stowarzyszeniach.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością L WOPR, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w LWOPR przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój L WOPR lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego.
 5. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezes L WOPR, a w przypadku jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona, w terminie do 3 miesięcy od  dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 6. Członków wspierających przyjmuje Zarząd L WOPR w drodze uchwały.
 7. Członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) wybierać i być wybranym do władz L WOPR,
  2) uczestniczyć w przedsięwzięciach L WOPR,
  3) korzystać ze środków i pomocy L WOPR,
  4) nosić odznaki organizacyjne,
  5) zgłaszać wnioski do władz L WOPR,
  6) zaskarżać uchwały i odwoływać się od orzeczenia władz L WOPR w sprawach członkowskich do instancji nadrzędnej.
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1) uczestniczenia w pracach L WOPR oraz propagowania jego celów i programu,
  2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz L WOPR,
  3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w L WOPR.

§ 15

1. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz L WOPR.

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt. 1-2 a ponadto do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

3. Członek honorowy posiada prawa wynikające § 14 ust. 1 pkt. 2-5

§ 16

1. Członkostwo w L WOPR ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do L WOPR, zgłoszonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie L WOPR,
 2. śmierci członka zwyczajnego lub honorowego, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesiące,
 4. wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, w przypadku naruszenia statutu lub działania na szkodę L WOPR.

2. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z przynależności do L WOPR, członkostwo ustaje w dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji. 

3. W przypadku skreślenia z listy członków, członkostwo ustaje z upływem 60 dni od daty doręczenia członkowi L WOPR stosownej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem, chyba że członek L WOPR wniesie w tym terminie odwołanie. W przypadku wniesienia odwołania od uchwały o wykluczeniu albo skreśleniu z listy członków wszelkie prawa członka L WOPR ulegają zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 

4. W przypadku wykluczenia z L WOPR członkostwo ustaje z upływem 14 dni od daty doręczenia członkowi L WOPR stosownej uchwały Walnego Zebrania wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

5. Odwołanie od uchwały o skreśleniu z listy członków L WOPR wnosi się do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Zarząd w celu rozpatrzenia odwołania umieszcza wniosek o jego rozpoznanie i rozstrzygnięcie w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania, chyba że uwzględni odwołanie w całości. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy L WOPR

§ 17

Władzami L WOPR są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Komisja Dyscyplinarna.

§ 18

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej L WOPR trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, uprawnionych do głosowania, członków Walnego Zebrania Członków.


§ 19

1. W przypadku wykluczenia członka władz L WOPR w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w terminie 45 dni od dnia wykluczenia członka władz L WOPR z zachowaniem trybu przewidzianego w § 25 pkt. 3 oraz § 24 pkt. 1 i 2 niniejszego Statutu.

3. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz L WOPR w trakcie kadencji, władze uzupełniają swój skład w drodze kooptacji do ilości 1/3 składu wybieranego w terminie 45 dni od dnia ustąpienia lub śmierci.

4. Po przekroczeniu ilości 1/3 składu władz należy przeprowadzić wybory uzupełniające zgodnie z pkt. 2.

5. Postanowień punktu 1 – 4 nie stosuje się, jeśli do końca kadencji organu L WOPR pozostało mniej niż 6 miesięcy.

Walne Zebranie

§ 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą L WOPR.
 2. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków L WOPR.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2) z głosem doradczym – członkowie wspierający,
  3) z głosem doradczym – członkowie honorowi.

§ 21

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd i odbywa się ono co 5 lat.

3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania jest, co najmniej:

1) przeprowadzenie wyborów do władz L WOPR,

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu L WOPR,

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,

4) udzielenie absolutorium zarządowi,

5) rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium Walnego Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

6. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków zwyczajnych L WOPR.

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych L WOPR.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 21 pkt 2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 6. Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków L WOPR.
 7. Odwołania od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej są rozpatrywane na Zwyczajnym Walnym Zebraniu. Jeżeli do zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania pozostało więcej niż 1 rok, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej Prezesowi L WOPR.

§ 23

 1. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską lub pocztą e’mail, wysłanymi, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
 2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
z zastrzeżeniem postanowień § 24 pkt. 2 oraz § 39 pkt. 1 niniejszego Statutu.

2. Nad wnioskami o odwołanie członków organów L WOPR lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych zarządza się głosowanie tajne lub jawne. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zebraniu.

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że na Walnym Zebraniu są obecni wszyscy członkowie L WOPR lub nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalenie statutu L WOPR i jego zmian.
 2. Wytyczenie głównych kierunków działania L WOPR.
 3. Wybór i odwoływanie Prezesa oraz określenie liczby, wybór i odwołanie członków władz L WOPR.
 4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej oraz podejmowanie uchwał o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego L WOPR.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem L WOPR.
 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu L WOPR i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności L WOPR, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz 8-14 członków.

3. Prezes L WOPR kieruje pracami Zarządu.

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium.

5. W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz 2-4 członków, w tym Wiceprezesi.

6. Prezydium jest uprawnione do reprezentowania Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.

8. Zarząd do prowadzenia spraw L WOPR może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.

9. Zakres działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. Dokooptowywanie członków Zarządu zgodnie z §19 pkt. 3-4.

3. Uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności.

4. Uchwalanie budżetu L WOPR i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem L WOPR.

6. Wyznaczanie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz reprezentowania  L WOPR.

7. Określanie opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz sposobów ich podziału.

8. Podejmowanie  uchwał o przynależności L WOPR do organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do nich.

9. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi podmiotami.

10. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

11. Zgłaszanie wniosków o nadanie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego oraz odznaczeń.

12. Występowanie z wnioskami do Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej.

13. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.

14. Powoływanie zespołów lub komisji problemowych.

15. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.

16. Uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminów.

17. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

§ 28

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, pracami L WOPR kieruje Prezydium.
 2. Prezydium pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
 3. Prezydium zbiera się na posiedzeniach, co najmniej raz na trzy miesiące.
 4. Posiedzenia Prezydium mogą być prowadzone telefonicznie w sposób umożliwiający porozumienie wszystkich członków Prezydium biorących udział w tak prowadzonym posiedzeniu.
 5. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes LWOPR, a w razie jego nieobecności, jeden z obecnych członków.
 6. Prezes LWOPR może ustnie do protokołu wyznaczyć członka Zarządu, jako swojego zastępcę na posiedzenia Zarządu.
 7. Każdy członek Prezydium ma prawo żądania zwołania dodatkowego posiedzenia Zarządu, jeżeli uzna to za niezbędne dla omówienia spraw L WOPR.
 8. Do ważności posiedzenia i podjętych na nim uchwał niezbędne jest zaproszenie do udziału w posiedzeniu wszystkich członków Prezydium, co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia.
 9. Uchwały Prezydium podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium.
 10. Prezydium składa Zarządowi sprawozdanie ze swej działalności.


§ 29

 1. Uchwały Zarządu L WOPR, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, wymaga większości ¾ oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 3. Posiedzenia władz L WOPR oraz podejmowane przez te organy uchwały są protokołowane.
 4. Protokół z posiedzenia powinien stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.
 5. Protokół z posiedzenia Prezydium prowadzonego telefonicznie powinien dodatkowo stwierdzać sposób przeprowadzenia posiedzenia. Protokół z tak prowadzonego posiedzenia powinien zostać sporządzony, podpisany i zatwierdzony bezzwłocznie, najpóźniej zaś na kolejnym posiedzeniu Prezydium.
 6. Protokoły Zarząd przechowuje w Księdze protokołów i uchwał.

§ 30

 1. Członek zarządu, komisji dyscyplinarnej, likwidator oraz zatrudniony w L WOPR główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej.
 2. Przepis pkt. 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest organem L WOPR powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności L WOPR.
 2. Dokooptowywanie członków Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 19, pkt. 3-4.
 3. Przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu co najmniej raz w roku.
 4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 5. Wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.
 6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
 7. Wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania oraz zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie określonym w § 22 pkt 3.
 8. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom LWOPR.
 9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
 11. Uchwalenie własnego regulaminu działania.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 4. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością głosów. Każdy członek Komisji Rewizyjnej może zgłosić wniosek
  o zarządzenie tajnego głosowania.
 5. W przypadkach określonych w § 22 pkt 1 ppkt 2,  Walne Zebranie powinno być zwołane
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach L WOPR.
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Komisja  Dyscyplinarna

§ 34

 1. Komisja Dyscyplinarna jest organem L WOPR powołanym do rozstrzygania spraw związanych
  z naruszeniem dyscypliny organizacyjnej.
 2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3-5 członków L WOPR i działa na podstawie własnego regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 3. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej są niezawiśli.
 4. Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie, co najmniej trzech członków na mocy przekonania opartego na swobodnej ocenie dowodów.
 5. Uchwały Komisji Dyscyplinarnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 6. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
  L WOPR.
 7. Komisja Dyscyplinarna wymierza kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka, skreślenia lub wykluczenia z L WOPR.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 35

Majątek L WOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

 1. Źródłami powstania majątku L WOPR są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości,
  3. darowizny, zapisy i spadki,
  4. wpływy z działalności statutowej L WOPR (dochody z własnej działalności, dochody z majątku
   L WOPR),
  5. dotacje i subwencje,
  6. dochody z ofiarności publicznej.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, najpóźniej w dniu odbioru legitymacji członkowskiej; wysokość składek uchwala Zarząd.
 3. L WOPR prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
L WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Prezydium Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów z zastrzeżeniem § 38.

§ 38

W umowach między L WOPR a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, L WOPR reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej L WOPR, wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej L WOPR lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie L WOPR

§ 39

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu L WOPR przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu L WOPR Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku L WOPR.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji L WOPR, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zmianami).

§ 40

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia organu rejestrowego.

Back to top