faq - Legionowskie WOPR

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy, organizowanie i finansowanie działań ratowniczych na wyznaczonym obszarze wodnym należy do zarządzającego tym obszarem. Stosowanie do ust. 3 art. 21 ustawy zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym  „może zlecić, w drodze umowy, organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.” W świetle tego przepisu ustawy w ocenie Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności, w przypadkach, kiedy podmiotem zlecenia będzie „organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych” wówczas zadania te powinny zostać powierzone do wykonywania podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.

Przepisy odrębne, określające przygotowanie pedagogiczne, do których odsyłają przepisy § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, to przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U Nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

W myśl tego rozporządzenia przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie oceniona praktyką pedagogiczną – w wymiarze co najmniej 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

W myśl art. 2 pkt 5 ustawy, ratownikiem wodnym jest osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)     Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;

2)     Spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), tj.:

a)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)     jest zatrudniona lub pełni służbę w jednostkach współpracujących z systemem – Państwowe Ratownictwo Medyczne, lub jest członkiem tych jednostek,

c)     posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,

d)     jej stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

3)     jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Zaznaczenia wymaga to, że obowiązujące przepisy nie upoważniają jakiegokolwiek podmiotu do nadawania tytułu ratownika wodnego.

W ocenie MSW ukończenie szkolenia ratowników wodnych pozwala na zdobycie przez uczestnika tego szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego. Stosownie do zapisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U z 2012 r., poz. 747) podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącemu szkolenie przysługuje prawo (i obowiązek) opracowania regulaminu organizacyjnego szkolenia oraz zasad i trybu naboru osób przewidzianych do szkolenia. Wydaje się – biorąc pod uwagę przepis art. 15 ust. 1 w zw. Z art. 2 pkt 5 ustawy, że przedmiotowe szkolenia powinny być dedykowane osobom, które spełniają wymagania określone w definicji ratownika wodnego, w szczególności co do spełniania warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) oraz bycia osobą zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycia członkiem tego podmiotu (lub są w trakcie uzyskiwania tych uprawnień, w szczególności w trakcie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Posiadanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym jest wymagane od osób, które prowadzą szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego.Ponieważ ani ustawa ani też rozporządzenie w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym nie określają warunków, jakie ma spełniać kandydat na uczestnika szkolenia instruktorów uzasadnionym wydaje się wniosek, iż kandydat na słuchacza przedmiotowego szkolenia nie musi legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Back to top