Czy również osoby posiadające tytuł Instruktora dyscypliny sportu lub Instruktora rekreacji ruchowej w zakresie dyscypliny, po ukończonym 250 godzinnym szkoleniu – spełniają ten wymóg (posiadają przygotowanie pedagogiczne)? - Legionowskie WOPR

Przepisy odrębne, określające przygotowanie pedagogiczne, do których odsyłają przepisy § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, to przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U Nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

W myśl tego rozporządzenia przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie oceniona praktyką pedagogiczną – w wymiarze co najmniej 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Back to top